اطلاعیه: مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه توانمندیهای بانوان محل دائمی نمایشگاههای تهران گرامی میداریم

اطلاعیه:

مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه توانمندیهای بانوان محل دائمی نمایشگاههای تهران

از تاریخ 24 الی 27 شهریور ماه گرامی میداریم.


ساعت بازدید 14 الی 21 .سالن 13 ، 12 غرفه 95