banner01

تاریخچه چهل تیکه دوزی در ایران

چهل تیکه در ایران به نامهای مختلفی شناخته میشود،ازجمله خاتمی دوزی،لندره دوزی و گاهی هم تکه دوزی.
آنچه که در اسناد و مدارک محدود بر می آید،بیانگر این است که چهل تیکه دوزی زمانی که با آجیده دوزی ومطلسه دوزی همراه باشد در گروه رودوزیهای سنتی ایرانی جای میگیرد.